Formulár pre uplatnenie reklamácie

Formulár pre uplatnenie reklamácie

(Tento formulár vyplňte a odošlite ho späť len v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe. Formulár je potrebné vytlačiť, podpísať a zaslať naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom.)

 

Adresát (predávajúci):

Internetový obchod:  www.starbagshop.com

Spoločnosť:                  Peter Bajzík- StarBag

So sídlom:                    Lermontovova 911/3, Staré Mesto Bratislva, 81105

IČO / DIČ:                     53257472

E-mailová adresa:      starbagshop1@gmail.com

Telefónne číslo:         +421 951 163 523

 

spotrebiteľ:

meno a priezvisko:

adresa:

telefón a e-mail:

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie)

Dobrý deň,

dňa ........................... ...... som vo Vašom obchode Peter Bajzík- StarBag vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky pozri nižšie). Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto vady

 (* tu vadu treba podrobne opísať). Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 (* Tu je potrebné požadovaný spôsob vybavenia podrobne opísať; napríklad - "keďže ide o odstrániteľnú vadu, požadujem opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní). Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu / výmenu, a následne potvrdenie dáta a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania ( v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).

 

  1. Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom

........................................................................................................................

a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*)

  1. Meno a priezvisko spotrebiteľa:
  2. Adresa spotrebiteľa:
  3. E-mail:
  4. Telefón:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 

 

V (tu vyplňte miesto), Dňa (tu doplňte dátum)

 

(Podpis)

______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 

Zoznam príloh:

  1. Faktúra za objednaný tovar č. (*)

 

Všeobecná poučenie k uplatneniu reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Vyprší Ak zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.